මීගමුවේ පරිස්සමින් නාන්න නියම තැන

Morawala (3)

මෝර වල කිව්වම එකපාරම හිතට එන්නේ බියජනක හැඟීමක්. හැබැයි හේ කියන්නේ එහෙම භයානක මෝර වලක් ගැන නෙවෙයි. මීගමුවේ ගිහින් නාන්න කියාපු තැනක් ගැන. මේ මෝරවල තියෙන්නේ මීගමුව දූව කියන ප්‍රදේශයේ. මීගමුවේ ඉඳලා පිටිපන වීදිය දිගේ ඇවිල්ලා මේ මෝරවලට එන්න පුළුවන්.

මෙතන තියෙන්නේ මුහුදේ පිහිටි ගල්පර වලින් වටවුණු ස්වාභාවික පිහිණුම් තාටාකයක් වගේ එකක්.මේක හරිම ආරක්ෂිතයි. මුහුදු රල දරුනු නැති නිසා පරිස්සමට නාන්න පුළුවන්. මෙතන ඉතා සුන්දර තැනක්.

Morawala (4) Morawala (5) Morawala (11)

මෙතන අතීතයේදි මෝරුන් රෑන් පිටින් පැටවුන් බිහිකිරිමට යොදාගෙන තියෙනවා. මේ නිසා මේ මෝරවල කියන නම වැටිලා තියෙන්න ඇති කියලා කියන්නේ.

මේ දිනවල මුහුදේ වලාල කාලය නිසා රළු බවින් අඩුයි . ඒ හින්දම එහි මේ මෝරවලේ සුන්දරත්වයත් වැඩියි.ඒ නිසා වාරකන් එන්න කළින් නාන්න යන්න හොඳම තැනක් මේක.හැබැයි එහෙම ගියාට ඒ අවට සුන්දරත්වය විනාශ කරන්න එපා.මොකද ඒ අවට වටපිටාව සුන්දරව තිබුනොත් තමයි අපිට ආවේ දවසක ඒ සුන්දරත්වය විඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ. යනවා නම් මෙන්න යන පාර.

Morawala (2) Morawala (6) Morawala (10) Morawala (9)

මූලාශ්‍රය – www.meepura.com

kdktec kdktec

No comments yet.

Leave a Reply